10 november, 2018

Hierbij het gehele betoog, uitgesproken door Saskia van Dijk, fractievoorzitter van de VVD IJsselstein, op 8 november 2018:

Voorzitter,

08-11-2018 de dag van de ‘Stralende beroepen’. De dag voor al het personeel dat met röntgenapparatuur werkt. Echt stralend is onze begroting niet voorzitter. Een begroting die formeel sluitend is, maar we weten beter.  Want de september circulaire is hier nog niet in verwerkt. Het weerstandsvermogen blijft steken op een voor de VVD minimale 1,6.

De 1e begroting die we vaststellen in deze nieuwe raadsperiode. Zo’n begroting is een mooie gelegenheid om eens terug en vooruit te blikken.

Geen nieuw beleid en complimenten

Met het vaststellen van de begroting van 2018 heeft de raad ervoor gekozen geen nieuw beleid op te nemen. Dit had alles te maken met de perikelen rond UW Samenwerking.

Om de organisatie wat rust te gunnen maakte IJsselstein even pas op de plaats. Wat niet wil zeggen dat er in 2018 niets gedaan werd. Integendeel voorzitter, het past ons om vanuit deze plek de ambtenaren een compliment te maken voor de inzet die zij dit jaar getoond hebben. De flexibiliteit die zij getoond hebben. Er is hard gewerkt, ook aan de ontvlechting en de vormgeving van de nieuwe ambtelijke organisatie.

IJsselstein weer zichtbaar

In maart zijn de verkiezingen geweest en IJsselstein heeft zijn stem uitgebracht. Dit heeft zich vertaald in een nieuw college. Een college die voortvarend van start is gegaan. We zijn weer zichtbaar in de regio. We weten de weg naar het provinciehuis weer te vinden. Om o.a. te spreken over de woningopgave en de infrastructuur. We zijn weer zichtbaar bij de WIL, het recreatieschap, U10 en vele andere gemeenschappelijke regelingen. Dit college schakelt en verbind. De positie in de regio is aan het herstellen. Dit moeten we in 2019 voortzetten.

We moeten bouwen

Er is een start gemaakt met de woonvisie door diverse bijeenkomsten te organiseren waar de inwoners van IJsselstein mee kunnen de praten over de invulling hiervan. Er zijn enkele arenadebatten geweest om te komen tot een visie op het buitengebied. Het is goed dat deze woonvisie er komt. De VVD zal pas juichen als de eerste palen de grond ingaan want onze stad schreeuwt om woningen. We staan voor een grote woonopgave. De vraag naar woningen is groot. Huizen voor jong en oud in het hogere en lagere segment. De doorstroom  moet weer opgang komen. Wie wil er nu niet in IJsselstein wonen voorzitter?

Nieuw afvalbeleid

Het nieuwe afvalbeleid wordt uitgewerkt en  inwoners worden bij de vormgeving hiervan betrokken. De VVD wil echter wel graag dat duidelijk is dat het uiteindelijke besluit over de nieuwe invulling ligt bij de raad. En niet dat wij het uit de krant moeten lezen. Zoals het twee weken geleden even leek!? De keus is nog niet gemaakt.

Wat gebeurde in 2018?

In augustus werd het nieuwe Kasteelpark met een Riddertoernooi geopend. Een prachtig park waarin onze kasteeltoren echt tot zijn rechtkomt.

Vanaf oktober is ons mooie stadje uitgebreid met de vernieuwing van de Schuttersgracht. Een mooie aanvulling op ons centrum.

Verder stellen we vandaag de oprichting van de stichtingen vast welke de nieuwe invulling voor ‘PAUW’ geven. Een lang proces. Een spannende tijd voor de medewerkers daar en de VVD zal de komende tijd ook het nieuwe proces nauw volgen.

Kortom voorzitter, een pas op de plaats maar in 2018 zaten we niet stil!

Wat betekent deze begroting nu voor 2019?

De start van de nieuw eigen ambtelijke organisatie vraagt in aanvang tijd. We zullen starten met een tekort aan medewerkers. Om uitvoering te geven aan plannen, die al in de steigers staan, zullen deze eerst moeten worden opgevuld en de tijd krijgen om de organisatie op orde te krijgen. Alles wordt gedomineerd door een volwaardige bezetting.

Keuzes maken

Voor 2019 laat de begroting vrijwel geen nieuw beleid zien. We zullen eerst de broekriem wat aan moeten trekken willen we een sluitende begroting houden. Belasting laag houden is voor de VVD een kerntaak. We gaan het tekort niet verhalen op de inwoner maar zorgen dat de kosten lager worden. Dat stelt ons gelijk voor de vraag op welke posten kunnen we bezuinigen? Deze begroting geeft ons geen duidelijk overzicht in vaststaand beleid en beleid waarin we keuzes kunnen maken. Daarom de vraag aan dit college om ons een integraal overzicht te geven waarin wij keuzes kunnen maken om de gevolgen van de september circulaire te verwerken en te zorgen voor een financieel gezond IJsselstein.

Regie op Gemeenschappelijke Regelingen

Wat vraagt dat van de organisatie? De organisatie moet zich richten op de kerntaken en deze taken slagvaardig en efficient kunnen uitvoeren.  Het takenpakket van de gemeente moet tegen het licht gehouden worden. De opdracht aan dit college is een een sober en doelmatig beleid uit te voeren. Het college moet zoeken naar efficiency. Als regie gemeente is een goede samenwerking met de gemeenschappelijke regelingen, omliggende gemeenten en provincie een absolute voorwaarde. We zullen scherper moeten zijn op de taakuitvoering en weer de regie in handen moeten krijgen bij de GR-en. Ook de raadsrapporteurs kunnen hierbij een belangrijke rol vervullen.

Beweging in de Clinckhoeff

Ik wil uw aandacht voor Clinckhoeff. De Impasse die daar is ontstaan is opgepakt door de partijen weer met elkaar in gesprek te brengen met als doel te komen tot een oplossing op de korte termijn. Laat 2019 het jaar zijn waarin we op deze locatie beweging zien.

Het veiligheidscijfer is de afgelopen jaren sterk verbeterd. Maar de veiligheid op de Clinckhoeff moet verbeteren, deze wordt aangepakt met extra camera toezicht. Wat de VVD betreft wordt deze uitgebreid met een ‘vast uitkijken’ van de beelden. Niet alleen uitkijken op voorspelbare momenten maar meer preventief in plaats van repressief uitkijken. De samenwerking met gemeente, politie en boa’s moet leiden tot een veilige omgeving. Inwoners moeten zich overal in IJsselstein veilig voelen.

Vingerhoekhof wordt pareltje

Het Vingerhoekhof wordt aangepakt in 2019. En hier zijn we blij mee, deze verfrommelde plek kan 1 van de IJsselsteinse pareltjes worden. Fase 2 van de schuttersgracht wordt gestart en er komt een nieuwe fietsvisie.

Kortom voorzitter, ondanks de financiële beperkingen komt IJsselstein weer opgang.

Tot slot

Om dit alles te verwezenlijken moeten we keuzes maken. Keuzes waarin we samen moeten werken om te komen tot een financieel gezond IJsselstein . Keuzes maken houdt in dat we niet alles tegelijk kunnen doen. Voorzitter als het thuis even financieel tegenzit , stel je de verbouwing ook even uit. Natuurlijk wil deze hele raad een sluitende begroting. Om tot de juiste keuzes te komen hebben we de hele raad nodig. Tenslotte moeten we het samen doen!

Wil je ook meedoen
IJsselstein mooier en sterker te maken?