Soms lijkt het, en dat is iets wat ik ook veel terug hoor van IJsselsteiners, dat de gemeente niks doet aan de woningbouw. Alsof we stil staan. Het is een gevoel van ongeduld dat ik bij mijzelf herken. Het liefste neem ik als raadslid samen met mijn collega’s vandaag het besluit en worden morgen de palen al de grond ingeslagen. Dat wil niet zeggen dat we niet bouwen deze periode, maar op basis van gevoel zou dat liever sneller en meer moeten. De realiteit, echter, is dat we te dealen hebben met een woningbouw die verschillende fasen door moet, dat duurt nou eenmaal lang.

Aan de weg timmeren

Toch zijn we als gemeente goed aan de weg aan het timmeren. Zo hebben we onder andere in deze periode de woonvisie vastgesteld. Daarin hebben we de ambitie uitgesproken om tot 2030, 2500 woningen erbij te bouwen. Daarnaast hebben we een aantal woningbouwprojecten op gang gebracht en zijn we nu hard bezig met het opstellen van een mobiliteitsvisie. Een goede mobiliteitsvisie is namelijk essentieel om toestemming van de provincie te krijgen om te bouwen. Logisch ook, want niemand wilt ’s ochtends nog langer vaststaan op de N210, de Utrechtseweg of de Baronieweg dan dat we nu staan in de spits.

Het zijn allemaal zaken ten behoeve van de woningbouw waar de gemeente druk mee bezig is. We zijn echt op de goede weg. Gezien de woningbouwopgave waar we voor staan kan dat ook niet anders. We moeten alle zeilen bij zetten om de woningbouwopgave in IJsselstein het hoofd te kunnen bieden.

Woningbouw: alle zeilen bijzetten

Om een goed beeld te krijgen van de woningbouwopgave waar IJsselstein vandaag de dag voor staat is het belangrijk om de historische context te kennen. Tijdens de kredietcrisis die in 2008 haar hoogtepunt bereikte kwam de nieuwbouw van woningen stil te liggen. Dit was een gevolg van een sterk afgenomen vraag naar woningen. Doordat er in die periode weinig is gebouwd, kan er nu niet worden voldaan aan de behoefte die er is, laat staan in de toekomst. Dat is het effect van de kredietcrisis en die is vandaag de dag nog altijd zichtbaar. Het college van Burgemeester en Wethouders van IJsselstein heeft de afgelopen jaren hard gewerkt om de stilstand van de nieuwbouw weer op gang te krijgen. Zoals gezegd, alle zeilen moeten bij.

Bouwplannen

De VVD IJsselstein heeft altijd gepleit voor een juiste volgorde van woningbouw: eerst alle binnenstedelijke locaties benutten om vervolgens te kijken waar de kansen buitenstedelijk liggen. De afgelopen tien jaar hebben we veel binnenstedelijk gebouwd. Denk bijvoorbeeld aan de woningen en appartementen die gebouwd zijn bij de Kloosterspeeltuin, grenzend aan de pas vernieuwde fietsstraat Panoven. Denk ook aan het appartementencomplex aan de Baan (voorheen Omroepplein) of de Oranjenassaukades. Het heeft IJsselstein verfraaid en geeft een goed voorbeeld om de komende jaren door te gaan op deze lijn. Zo liggen er mooie plannen voor een appartementencomplex aan de Poortdijk, waarbij een derde van de woningen voor jongeren zullen zijn, een derde voor senioren en een derde voor begeleidend wonen. Daarnaast liggen er goede plannen voor Hitteschild om ook daar 60 appartementen te plaatsen. En wie graag een ommetje maakt, ziet dat de eerste muren al staan op, wat ooit, het braakliggend stukje Eiteren was.

Het voorstel waar de raad 28 mei 2020 een besluit over gaat nemen gaat over het onderzoeken van de potentiële woningbouwlocaties in IJsselstein. Wanneer de raad instemt met het voorstel zullen binnenstedelijk meerdere locaties worden onderzocht of ze eventueel kansrijk zijn voor woningbouw. Kansen worden gezien op de Abbink Spainkstraat, bij de Lage Biezen (vooralsnog basisscholen die naar de Touwlaan verhuizen), de Utrechtseweg/Randdijk, Paardenveld Noord en de Touwlaan (’t Slot).

Binnenstedelijk te weinig mogelijkheden

Wie kan rekenen weet dat uitsluitend met de binnenstedelijke locaties de ambitie uit de woonvisie (2500 woningen) niet zal worden gehaald. Terwijl dat wel ontzettend belangrijk is. Met de sterk vergrijzende samenleving, is het noodzakelijk om bij te bouwen. Voor de senioren, maar juist ook voor de jonge starters. Met een gezonde balans aan leeftijden in je samenleving, hou je de stad vitaal en het voorzieningenniveau op peil. Dat maakt dat er ook een onderzoek wordt gedaan naar de buitenstedelijke locaties. Hiervoor wordt in het raadsvoorstel vooral gekeken naar de locatie Zuid-Zuid, onder het huidige Zenderpark.

In het verleden heeft de VVD IJsselstein geen voorkeur gegeven aan de locatie Zuid-Zuid als woningbouwgebied. Dat is de periode waarin de vraag naar woningen minder groot was. Daarnaast hanteerde de VVD nog altijd het uitgangspunt om eerst alle binnenstedelijke locaties te benutten.

Onderzoek buitengebied

Voor de VVD is belangrijk dat het buitengebied een gebied blijft waar groen is en waar het goed recreëren is. Aan die waarden blijven we vasthouden, maar we willen onze ogen niet sluiten voor kansen. We zitten in een periode waar de vraag naar woningen ongelooflijk groot is in de gehele regio. Dit is dan ook een periode waar je als partij je eigen heilige huisjes moet evalueren en moet kijken of ze passen bij de hedendaagse maatschappelijke vraagstukken. Dat betekent dat de VVD instemt met een onderzoek naar Zuid-Zuid als potentiële woningbouwlocatie.  

In het uiteindelijke plan moet er een juiste balans zijn tussen woningbouw en het behoud van groen en de recreatiefunctie van het buitengebied. Daarnaast zijn de volgende uitgangspunten leidend:

  • De mobiliteit moet op orde zijn. Een nieuwe wijk moet niet nog meer druk leggen op de ontsluiting van IJsselstein.
  • De plannen moeten planologisch aangesloten zijn aan het huidig bebouwde stadje.

Het raadsvoorstel is positief en wordt omarmd door de VVD. Dankzij de woonvisie, de mobiliteitsvisie en dit onderzoek naar potentiële woningbouwlocaties kunnen we als gemeente op de korte termijn, besluiten nemen die goed zijn voor de lange termijn. Het is goed dat er nu eindelijk een voorstel ligt die bestuurlijk goed is voor de lange termijn. Als raad zijn wij de magneet die zorgt dat het kompas de juiste koers houdt.

Bouwen!

Het is nu vooral zaak om de mouwen permanent opgestroopt te houden en ervoor te zorgen dat de woorden die nu op papier staan, worden omgezet in muren en daken. Alleen op die manier kunnen we IJsselstein wat betreft huisvesting voorbereiden op de toekomst, zodat ook mijn kinderen later in onze mooie stad IJsselstein kunnen blijven wonen. 

Wil je ook meedoen
IJsselstein mooier en sterker te maken?