15 december, 2020

De Rekenkamer onderzocht de kwaliteit van de raadsstukken en deed een aantal verbeteringsvoorstellen. De VVD vindt dat deze heel serieus genomen moeten worden. Uiteindelijk gaat het om transparant, controleerbaar bestuur.

Op het taalgebruik had de Rekenkamer geen aanmerkingen. Ook de financiële onderbouwing laat weinig te wensen over. Maar de raad zou wel breder geïnformeerd moeten worden. Over alternatieve oplossingen. Over hoe er eerder over een onderwerp is gesproken en besloten. Over hoe IJsselstein het doet ten opzichte van andere gemeenten met 25-50.000 inwoners. Die informatie moet tijdig, begrijpelijk en relevant zijn maar bovenal betrouwbaar. Er is al zoveel nepnieuws in omloop!

Een besluit dat aan de raad wordt voorgelegd moet duidelijk en volledig zijn. Zodat het ook in de toekomst duidelijk is, wát de raad precies heeft besloten. Daarover moet altijd verantwoording kunnen worden afgelegd aan de burger.

Samenvatting rapport en aanbevelingen:

De rekenkamercommissie heeft onderzoek gedaan naar de kwaliteit van raadsvoorstellen in IJsselstein. Hoofdconclusie van het onderzoek is dat de raadsvoorstellen in IJsselstein beperkt helpen bij het maken van een goede afweging en het nemen van een besluit. Om de kwaliteit van raadsvoorstellen te verbeteren formuleerde de rekenkamer acht aanbevelingen. 

1. Maak werk van een grondige review van het huidige format voor raadsvoorstellen. 

2. Neem voor het zomerreces in 2021 ook een besluit over de vraag waar welke bemoeienis met de kwaliteit van voorstellen (toetsen van behandelrijpheid van voorstellen) thuishoort en wat deze specifiek omhelst.

3. Doordenk het format / de formats: welke eisen stellen ze aan de vaardigheden en kennis van medewerkers die betrokken zijn bij de beleidsvoorbereiding? 

4. Onderneem in de beleidsvoorbereiding de analyses die voor de raad nodig zijn om een afweging te kunnen maken en een besluit te kunnen nemen en presenteer deze in een startnotitie en/of raadsvoorstel.

5. Maak bij voorstellen met een grote impact op de IJsselsteinse samenleving werk van het zorgvuldig uitwerken en presenteren van beleidsalternatieven binnen de beleidsruimte die de gemeente heeft

6. Geef in het raadsvoorstel aandacht en ruimte aan het leren van beleidsuitvoering. 

7. Geef een betere onderbouwing van de gebruikte argumenten pro en contra en het probleem dat aanleiding vormt voor het voorstel.

8. Maak beter leesbare voorstellen.

De gemeenteraad heeft ingestemd met het instellen van een werkgroep met daarin leden van de raad, een collegelid, de griffier en enkele vertegenwoordigers van de ambtelijke organisatie om met elkaar tot een gedragen voorstel te komen naar aanleiding van het rapport van de rekenkamer. 

Bijlagen

Raadsonderzoek kwaliteit van raadsvoorstellen (pdf)

Rapport Rekenkamercommissie (pdf)

Wil je ook meedoen
IJsselstein mooier en sterker te maken?