18 maart, 2016


De komende maanden werkt de gemeenteraad aan het samenstellen van de kadernota 2017. Dit is een overzicht van voorstellen samengesteld door alle fracties waarin plannen voor nieuw beleid of plannen die een hogere prioriteit moeten krijgen, worden opgenomen om de begroting van 2017 samen te stellen. Dit in overleg met het college. De fractie heeft gekozen voor vijf voorstellen.
1.     Betere digitale dienstverlening zodat alle IJsselsteiners in 2017 digitaal zaken kunnen doen met de overheidIn 2017 heeft iedereen recht om digitaal zaken te doen met de overheid. Wij willen graag een goede en toegankelijke gemeentelijke website. Ook vragen wij om een enquête onder het inwonerspanel om de kwaliteit te meten en de mogelijkheid voor de aanvrager van de dienst om de tevredenheid te meten. Wij denken dat, door in te zetten op een betere digitale dienstverlening, het Klant Contact Centrum ontlast kan worden en zich beter kan toeleggen op maatwerk en face to face contact.

2.     Afschaffen van de hondenbelastingVVD is tegen doelbelasting en voor daling lastendruk. De huidige inkomsten dienen verminderd te worden met de handhavingskosten op controle. De huidige inkomsten worden niet ingezet voor een beter beleid en daarmee niet ten gunste van de hondenbezitter. Wij leggen de verantwoordelijkheid voor het naleven van de verordening neer bij de inwoners van IJsselstein. Tevens willen wij de drempel wegnemen om een hond aan te schaffen. Het hebben van een hond draagt bij aan meer beweging, het voorkomen van sociaal isolement en meer mensen op straat (project waaks). Het hondenpoepbeleid blijft in stand. Indien handhaving daadwerkelijk plaatsvindt door de politie, zoals gemeld op de gemeentelijke site, dan zien wij die inzet liever op dossiers waarmee de veiligheid is gemoeid. 

3.     Verbetering van de veiligheid en het veiligheidsgevoel op en langs de slooproutesWij willen meer BOA’s laten surveilleren op straat gedurende de vrijdag- en zaterdagavonden. De inzet op deze avonden mag niet ten koste gaan van reguliere inzet. Meldingen van overlast en vernielingen langs de loop- en slooproutes willen wij specificeren op een digitale kaart van IJsselstein en wij willen een jaarlijkse enquête onder bewoners naar overlast / vernielingen.

4.     Autoluwe binnenstad met goede (gratis) parkeervoorzieningenIJsselstein moet de aantrekkelijkste stad van de regio worden: met een (autoluwe) bruisende binnenstad met goede parkeervoorzieningen. Ten behoeve van een sterke economische basis voor ondernemers in de binnenstad en IJsselstein als geheel. Wij willen een meetbare stijging van de bezetting van de parkeergarages Overtoom en Eiteren en parkeervoorzieningen Podium en Kloosterplantsoen. Met uiteindelijk effect van minstens 25% stijging in  2017 ten opzichte van 2016. Daarnaast willen wij de parkeerdruk met 25% verlagen in 2017 ten opzichte  van 2016 voor bewoners van de schil binnenstad. En uiteraard een verhoging van de reeds ingezette verbetering van de bezoekersaantallen in de binnenstad.

5.     Kleine betaalbare woonunits realiseren voor jongeren en senioren (eenpersoonshuishoudens)Vooruitlopend op de woonvisie willen wij een aanzet maken om goedkopere eenpersoonsunits te ontwikkelen voor jongeren en senioren. Gezien de specifieke wijze van bouwen (zonder parkeernorm en met mogelijkheid om in Vereniging van Eigenaren-verband gebruik te maken van elektronische auto’s en fietsen) is een locatie dichtbij het centrum en het openbaar vervoer gewenst. De grond aan de Poortdijk heeft nog geen bestemming gekregen en zal vrijkomen na oplevering van de Multi Functionele Accomodatie. 2017 kan wat ons betreft gebruikt worden om de grondprijs te bepalen, belangstelling te peilen en het bestemmingsplan vast te stellen. Het Integraal HuisvestingsplanOnderwijs, waarover in de vorige nieuwsbrief is geschreven, kent een oplopend dekkingstekort. De opbrengst van de verkoop van deze grond zal direct bijdragen aan het terug brengen daarvan. Er is grote behoefte aan het vasthouden en laten instromen van jonge mensen (jonge gezinnen) omdat IJsselstein vergrijsd. Daarnaast willen we draagkrachtige senioren faciliteren in goed geoutilleerde woningen/appartementen. Ze verblijven in en om IJsselstein en dragen bij aan de lokale economie. 

Hoe nu verder

Eind maart 2016 debatteert de gemeenteraad over de voorstellen. De politieke partijen kunnen reageren op elkaars voorstellen en (kritische) vragen stellen. Daarna kan een partij kiezen of zij een voorstel wil terugtrekken of niet. Soms combineren partijen voorstellen die op elkaar lijken of kijken ze wat nodig is om meer steun te krijgen. Daarna start het beoordelen van de voorstellen door de ambtenaren en het college. Het gaat er dan om of een voorstel haalbaar is en wat de kosten zijn. Met name dat laatste is van belang, omdat onze begroting sluitend is en er niet veel ruimte is voor nieuw beleid. Op 6 juli 2016 gaat de gemeenteraad in debat en worden keuzes gemaakt. Welke voorstellen halen een meerderheid en waar willen we ons geld aan uitgeven in 2017? In de nieuwsbrief van 15 juli 2016 zullen wij aangeven welke voorstellen opgenomen worden in het beleid.

Wil je ook meedoen
IJsselstein mooier en sterker te maken?