15 april, 2016

Theeschenken, zorgwonen, poldergolfen, energie opwekken. De functies in het landelijk gebied gaan vaak verder dan akkerbouwen en veehouden. Wat zouden we zelf willen en hoe kunnen we flexibel inspelen op ontwikkelingen in de agrarische sector? De raad heeft ermee ingestemd dat nog deze raadsperiode een visie wordt ontwikkeld voor het landelijk gebied.

Of het leidt tot aanpassing van het bestemmingsplan beoordelen we later. Verzoek van het cluster. Prima. We gaan met iedere betrokkene aan de keukentafel om de ideeën in kaart te brengen. Een goed moment. In 2018 is de nieuwe omgevingswet van kracht. Structuurvisies worden dan vervangen voor omgevingsplannen. Flexibeler, simpeler en integraler. Kunt u dan al iets van een inkijk op die visie geven? Nee! We willen niet voorsorteren op wat betrokkenen in het landelijk gebied zelf aandragen. Natuurlijk vindt ergens de afweging plaats tussen 'wensen' en wat 'wenselijk' is. De één doet een aanvraag voor een windmolen, de ander voor een zorgboerderij, noem maar op. We kunnen alles afwegen, publiceren en zo mogelijk herbestemmen. Wanneer er iets moet worden hersteld in het vigerende bestemmingsplan, moet steeds het hele bestemmingsplan opnieuw worden vastgesteld. Onhandig. In het verleden zagen we dat indieners van zienswijzen dan ook direct voor een ander gebied een wijziging willen realiseren. De gemeenteraad heeft bij het vaststellen van het vigerende bestemmingsplan gekozen voor een consoliderend plan voor 'the time being'. Dit jaar gaan we met iedereen aan tafel om inzichten in het landelijk gebied te bundelen en te herijken. Het niet mogen koken, theeschenken, overnachten, verzorgen, klimmen, opvangen, zonnen of zwemmen is dan niet meer omdat dat nu eenmaal opvolgend in regels terecht is gekomen, maar hooguit omdat het is afgewogen tegen nieuwe inzichten. Wanneer in het najaar de begrotingsraad plaatsvindt kunnen we de keuze maken of dit leidt tot een nieuw bestemmingsplan, of dat we voor de individuele aanvragen steeds het vigerende bestemmingsplan op onderdelen aanpassen. 

Nieuw beleid

De gemeenteraad heeft bij het vaststellen van het vigerende bestemmingsplan danwel om een visie gevraagd, de discussie verlegde zich evenwel naar de noodzaak ervan in relatie tot de zogenoemde drie o's. Deze regel wordt vooral toegepast als het college geld vraagt uit de 'Stelpost Onvoorzien'. Want: Onvoorzien? Zeker niet. Onvermijdelijk? Op termijn mogelijk wel. Onuitstelbaar? Niet direct. Voor 'Nieuw beleid' geldt de stelregel dat we er geen gat voor in de begroting willen schieten. En die ruimte is gevonden. Enkele partijen hebben het besluit evenwel met een 'o' willen rechtvaardigen: 'efficiëntie  is onvermijdelijk'. De op te stellen visie is een goede stap vooruit, op weg naar een Omgevingsplan dat aansluit op de normen van de Omgevingswet van 2018. Immers zonder integrale visie, wordt alles op dagkoersen beoordeeld. Er kunnen vele regels eenvoudiger worden gemaakt, worden geschrapt of misschien wel lokaal worden gemaakt waar we nu nog van buitenaf in gestuurd worden. Wat mij betreft, op naar: 'Een goede balans tussen ontwikkelen, ondernemen en ontspannen'. 

Wil je ook meedoen
IJsselstein mooier en sterker te maken?