7 maart, 2019

Geacht College,

De VVD heeft de afgelopen jaren gestuurd op het creëren van een prachtig kasteelpark. Het meedenken van het maatschappelijk middenveld en de IJsselsteinse inwoners heeft er toe geleid dat op 2 april 2015 de raad het besluit heeft kunnen nemen om in te stemmen met het inrichtingsplan voor een stadspark op het kasteelterrein. Op 8 september 2018 werd het kasteelpark officieel geopend en is het een echte aanvulling op IJsselstein.

Echter, de VVD heeft meerdere malen in de commissie aandacht gevraagd voor duidelijkheid van de afronding van het project kasteelpark. De VVD IJsselstein heeft de volgende twee vragen met betrekking tot de afronding van het project.

1. Op welk termijn kan de raad de afrekening van het kasteelpark verwachten?
Beantwoording: De financiële afwikkeling van het project “Kasteelpark” is het eerste kwartaal 2019 voorzien en afhankelijk van de laatste kosten, die verband houden met het planten van de bomen en afrondende werkzaamheden met betrekking tot de erfafscheiding.

2. Wanneer zullen de bomen geplant worden en is het project kasteelpark definitief afgerond?
Beantwoording: Ook het planten van de bomen is dit kwartaal voorzien. De plantgaten zijn inmiddels aangebracht.

Vervolgens heeft er enkele weken een ijsbaan gestaan op het kasteelpark. De ijsbaan is inmiddels verdwenen, maar heeft een flinke spoor van schade achtergelaten (zie bijlage 1). Flinke schade aan de pas aangelegde paden en gaten in het pas ingezaaide veld zorgen voor een beeld van een slagveld. De VVD heeft de volgende vragen met betrekking tot eventuele evenementen op het kasteelpark.

1. Zijn er door de gemeente afspraken gemaakt met exploitanten van evenementen of activiteiten over eventuele schade die ontstaan ten gevolge van het evenement of de activiteit?
Beantwoording: In de aan de exploitant verleende evenementenvergunning zijn afspraken gemaakt met betrekking tot het herstel van eventuele schade.

2. Wat bedraagt de kosten voor de huidige schade aan de paden en het veld van het kasteelpark?
Beantwoording: De kosten worden door de exploitant / vergunninghouder vergoed en komen niet voor rekening van de gemeente. In die zin hebben wij ook geen zicht op de hoogte van het bedrag.

3. Op welk termijn zal het park volledig hersteld zijn?
Beantwoording: Afhankelijk van de weersomstandigheden is volledig herstel van het park medio april / mei dit jaar voorzien.

4. Is het college het met de VVD eens dat er kaders gesteld moeten worden wat voor evenementen wel en niet in het kasteelpark kunnen plaatsvinden?
Beantwoording: Ja. Dat kan bestaan uit een te volgen gedragslijn of een beleidskader. Wij willen dit in het tweede kwartaal 2019 opstellen in aanvulling op het bestaande beleid.

Wil je ook meedoen
IJsselstein mooier en sterker te maken?