• Het profiel en toekomstperspectief van ons stadje kan enkel tot stand komen door een gesprek aan te gaan met de IJsselsteiners. Dit dient als basis van eventuele vervolgstappen.
  • We maken een bestuurlijke, strategisch afweging op welke wijze de belangen van de IJsselsteiners het beste zijn gediend en betrekken de inwoners bij die afweging.

In de afgelopen periode hebben we gezien dat buurgemeenten zich beraden over hun toekomst, waarbij gedacht wordt aan eventuele herindelingen van gemeenten. In IJsselstein spitst de discussie zich toe op zelfstandig blijven of fuseren. De Lopikerwaard, of juist met Nieuwegein of Utrecht. Wie met wie samen wil, is nu niet aan de orde. De VVD IJsselstein zet koers op wat goed is voor de IJsselsteiner. We moeten eerst bepalen wat voor gemeente we willen zijn. Hoe zien we het liefst onze leefomgeving? Wat moet de kwaliteit van de leefomgeving zijn? Welke voorzieningen vinden we belangrijk om te hebben? Eerst moet worden bekeken wat we willen, om vervolgens te kijken hoe we dat kunnen realiseren.

Wil je ook meedoen
IJsselstein mooier en sterker te maken?